2015:

GB udgiver ny pjece om Biogødning og Biokompost - læs mere her.

Opdateret udvidet visitkort for Brancheforeningen - se folderen her.


2014:

Svensk rapport om mikropratikler i slam af Kerstin Magnusson og Cajsa Wahlberg fra det Svenska Miljöinstitutet.

”Mikroskopiska skräppartiklar i vatten från avloppsreningsverk”, NR B 2208 August 2014 Rapport.
Læs artiklen her (pdf)

”Mikroplaster i biogasprocessen – Förstudie” offentligjort af Avfall Sverige. Rapport:U2014:03, ISSN 1103-4092
Læs artiklen her (pdf)


2013:

Fosfor er storpolitik

En gang var fosfor bare det midterste bogstav i den NPK-gødning, som landmænd benyttede til deres afgrøder. Sådan er det langt fra mere. I dag er fosfor sat på dagsordenen af flere grunde. Blandt andet diskuteres effekten af fosfor fra spildevandsslam og fra handelsgødning.

Læs artiklen her (pdf)

2012:

Historisk stor andel afspildevandsslam til jordbrug
Af Sune Aagott Sckerl, HedeDanmark, for GB

Miljøstyrelsen opgjorde i 2002 genanvendelsen af spildevandsslam fra offentlige renseanlæg til jordbrugsformål til 59% af den totale mængde. Ved årsskiftet 2011/2012 er genanvendelse nu på historiske 77% til jordbrugsformål, hvilket skyldes, at landbruget er trygge ved kvaliteten og dokumentationen, at den generelle kvalitet af spildevandsslammet er blevet bedre år for år og at priserne for en samlet landbrugsløsning er yderst konkurrencedygtige sammenholdt med alternativer.
Læs artiklen her (pdf)

2009:

Risk assessment of contaminants in sewage sludge applied on norwegian soils
Af Vitenskapskomiteen for mattrygghet, 20. august 2009 
Download rapporten (pdf)

Slam i landbrugsjord
Af Paul Henning Krogh, John Jensen & Knud Tybirk, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
Læs mere på Aarhus Universitets hjemmeside

Komposteringsprocessens evne til nedbrydning af organiske stofgrupper i lægemidler og personal care products (PCPs)
Af Magrethe Andersen, KomTek Solution Aps, 2009 
Download rapporten (pdf) 
 

2008:

 Livscyklusvurdering af disponering af spildevandsslam
- Sammenligning af forskellige behandlingsmetoder
Af Rambøll, september 2008 
Download rapporten (pdf)

Komposteringsprocessens evne til nedbrydning af miljøproblematiske organiske stofgrupper
- Screening af litteratur
Af Lone A. Clowes, Per Haugsted Petersen og Marie Grønbæk, Rambøll, februar 2008 
Download rapporten (pdf)

Energi- og CO2 regnskabet ved forbrænding af spildevandsslam
Af Lars Stoumann Jensen, den 30. januar 2008 
Download rapporten (pdf)


2005:

Miljøvurdering af genanvendelse og slutdisponering af spildevandsslam
- en livscyklus screening af fire scenarier
Af Janus Kirkeby, Søren Gabriel og Thomas H. Christensen, Institut for Miljø & Ressourcer, Danmark Tekniske Universitet
i samarbejde med Hedeselskabet, Århus og Fredericia Kommuner, den 25. november 2005 
Download rapporten (pdf)


2003:

Afsætning af bioforgasset organisk affald

Af Sune Aagot og Jan Kronborg, Hedeselskabet og Lisbeth R. Egsmose, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, Miljøprojekt Nr. 832 2003
Download rapporten (pdf) 


2002:

Litteraturudredning vedrørende human medicin i miljøet
Af Frank Stuer-Lauridsen, Lisbet Hansen, Morten Birkved, Jesper Kjølholt og Sonja Mikkelsen, Cowi Rådgivende Ingeniører A/S, Miljøprojekt Nr. 661 2002 
Download rapporten (pdf)


2000:

Undersøgelses- og moniteringsprogram for omsætningen af miljøfremmede stoffer i slammineraliseringsanlæg og slamlager
Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 22 2000 
Download rapporten (pdf)