15.03

Brancheforeningen rettede henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland den 12. februar 2008. Sagen drejede sig om lovligheden af Aalborg Byråds nedlæggelse af forbud mod udbringning af spildevandsslam fra Skagen Renseanlæg.

Aalborg Kommunes begrundelse var under en generel henvisning til, at anvendelsen af spildevandsslam ville ske i et område med særlige drikkevandsinteresser eller på et nitratfølsomt område.

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse af 12. marts 2010:

Byrådet kan som tilsynsmyndighed nedlægge forbud mod anvendelsen af affald til jordbrugsformål, såfremt anvendelsen medfører forurening eller risiko herfor, jf. slambekendtgørelsens § 32, stk. 2.

Slambekendtgørelsens § 32, stk. 2 må fortolkes indskrænkende, hvorfor Byrådet alene må nedlægge et forbud mod anvendelse af affald til jordbrugsformål, såfremt anvendelsen af affaldet – der overholder grænseværdierne i bilag 2 og ikke indeholder væsentlige mængder af andre miljøskadelige stoffer – konkret vil medføre forurening eller risiko herfor.

En generel henvisning til, at anvendelsen vil ske i et område med særlige drikkevandsinteresser eller på et nitratfølsomt område finder statsforvaltningen ikke i sig selv er tilstrækkelig begrundelse for et forbud i henhold til slambekendtgørelsens § 32, stk. 2 mod en anvendelse i henhold til slambekendtgørelsens § 6, stk. 1.

Statsforvaltningen har derfor d.d. anmodet Aalborg Byråd om at oplyse, hvad Byrådet agter at foretage i anledning af ovenstående.

Læs hele udtalelsen (pdf)