24.05

Bedre udnyttelse af naturens ressourcer og mindre belastning af klimaet er blot nogle af fordelene ved at anvende slam fra spildevandsanlæg til gødning. Ny undersøgelse viser flere fordele for miljø og klima ved at anvende slam, der frikendes som miljøbelastende.

Brug af slam fra spildevandsanlæg udgør ikke nogen fare for hverken mennesker, dyr eller vandmiljøet. Samtidig mindsker brugen af slam udslippet af CO2 til gavn for klimaet, og der sikres en god udnyttelse af en række vigtige næringsstoffer, som gør jorden mere frugtbare. Dermed udgør slam fra spildevandsanlæg en vigtig organisk ressource, som i større grad kan udnyttes.

Det er blot nogle af konklusionerne i en ny og opdateret hvidbog om genanvendelse af slam fra spildevandsanlæg og anden biomasse fra affald, som Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet netop har udarbejdet. Undersøgelsen har samlet og gennemgået dansk og international viden og den seneste forskning på området. Herunder også en ny og omfattende norsk undersøgelse, der blandt andet dokumenterer, at fødevarer dyrket på marker, hvor der er tilført slam, hverken er til fare for mennesker eller dyrs sundhed, ligesom jordmiljø og drikkevand heller ikke tager skade.

”Resultaterne er yderst positive og viser, at vi i Danmark i langt højere grad bør udnytte og genanvende slam fra spildevandsanlæg over hele landet. Det er både god økonomi og sikrer en optimal udnyttelse af en række yderst vigtige næringsstoffer, som eksempelvis fosfor, der er livsvigtig for jorden,” siger Jens Schrøder, der er formand for Brancheforeningen for Genanvend-else af Organiske Restprodukter til Jordbrugsformål, BGORJ.

Positive effekter for klimaet
Genanvendes slam fra kommunale og industrielle spildevandsanlæg på landbrugsjord kan det samtidig nedbringe udledningen af CO2. Bruges slam som organisk gødning kan det erstatte produktion af handelsgødning og dermed reducere energiforbruget, og endelig kan slam mindske udledningen af CO2 i forbindelse med alternativ afbrænding af spildevandsslam, da kulstoffet bindes i jorden i lang tid.

”Slam fra spildevand er blevet stadigt renere i de senere år, og der er ikke noget der tyder på, at slam belaster miljøet mere end almindelig gødning fra husdyr,” siger lektor Jakob Magid fra Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

Ovenstående er blot nogle af de konklusioner som fremgår af hvidbogen ”Genanvendelse af spildevandsslam og anden affaldsbiomasse til jordbrugsformål” som Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet har udarbejdet for brancheforeningen.

Yderligere oplysninger:
Jens Schrøder, formand for BGORJ Mobil: 21 76 70 97
Lars Magnus, sekretariatsleder for BGORJ Mobil: 27 24 56 12