14.04

Genanvendelse, mindst mulig belastning af klimaet og optimal udnyttelse af knappe ressourcer står højt på danskernes klima- og miljødagsorden. Et stort flertal er trygge ved genanvendelse af organiske restprodukter, og økonomi kommer i anden række.

Høj grad af ansvarlighed og fokus på de mest bæredygtige løsninger for klima og miljø indtager en klar førsteplads hos danskerne. Organisk materiale, som eksempelvis slam fra bl.a. kommunale rensningsanlæg over hele landet, bør i videst muligt omfang genanvendes på landbrugsjord, så vigtige næringsstoffer kan indgå i naturens kredsløb. Det viser en ny undersøgelse foretaget af det uafhængige analyseinstitut Synovate (tidl. Vilstrup).

”Undersøgelsen viser klart, at vi i langt højere grad bør udnytte og genanvende organiske restprodukter fra rensningsanlæg over hele landet. Danskerne foretrækker genanvendelse, som er den mest klima- og miljøvenlige affaldsløsning,” siger formand Jens Schrøder fra Branche-foreningen for Genanvendelse af Organiske Restprodukter til Jordbrugsformål (BGORJ), der har fået undersøgelsen foretaget.

Omfattende studier fra en række anerkendte forskningsinstitutioner har allerede dokumenteret, at organiske restprodukter ikke udgør nogen fare for hverken mennesker, dyr eller miljø, men tværtimod indeholder en række nyttige næringsstoffer, som jorden har brug for og stor gavn af. Bl.a. er der fosfor i spildevandsslam og andre organiske restprodukter. Fosfor er en knap ressource, som er nødvendig for fødevareproduktion. Hvis vi ikke sørger for at genanvende fosfor i alle henseender, vil fosfor-reserverne være udtømt om 50-100 år.

Høj grad af tillid til kvaliteten
Undersøgelsen, der er foretaget i slutningen af marts 2011 blandt 1.034 repræsentativt udvalgte danskerne, viser samtidig, at der er en meget høj grad af tillid til, at myndighederne sikrer, at genanvendelsen sker på fuldt forsvarlig vis. 7 ud af 10 af danskerne siger, at de har tillid til, at organiske restprodukter, der overholder miljøstyrelsen kvalitetskrav, kan genanvendes uden risiko for mennesker, dyr eller miljøet.

”Det er ofte anført som argument mod at genanvende organiske restprodukter, at danskerne er utrygge ved metoden – på trods af de beviseligt positive miljø- og klimamæssige egenskaber. En ting er følelser og fornemmelser, og noget andet er fakta. Derfor er det glædeligt at konstatere, at danskerne har fuld tillid til, at myndighederne sikrer, at der kun bliver genanvendt organisk materiale på landbrugsjord, som lever 100 pct. op til myndighedernes krav. Danskerne er trygge ved genanvendelse af organiske restprodukter,” siger Jens Schrøder.

Samtidig med, at genanvendelse af restprodukter økonomisk set er en fuldt konkurrencedygtig affaldsløsning, så viser undersøgelsen også, at beslutningstagerne har fuld opbakning til at prioritere en bæredygtig klima- og miljøvenlig affaldsløsning. Kun 5 pct. af danskerne prioriterer økonomi frem for bæredygtighed, mens hele 71 pct. af de adspurgte mener, at bortskaffelsen af slam fra bl.a. kommunale rensningsanlæg skal ske så bæredygtig som muligt.
Mange kommuner står i øjeblikket foran overvejelser om, hvorvidt de skal genanvende organiske restprodukter – populært kaldet slam – fra blandt andet kommunalt ejede rensningsanlæg, eller vælge en såkaldt forbrændingsløsning, som bl.a. indebærer, at knappe ressourcer som fosfor ikke kan genanvendes og dermed tilføre jorden et vigtigt næringsstof. 

Se alle svar fra undersøgelsen!

Yderligere oplysninger:
Jens Schrøder, formand for BGORJ Mobil: 21 76 70 97
Lars Magnus, sekretariatsleder for BGORJ Mobil: 27 24 56 12