27.04

Indsamling og formidling af den nyeste viden om fordele ved at anvende organiske restprodukter til jordbrugsformål, skal præge arbejdet også i 2011, lød det fra brancheforeningen BGORJ, der netop har holdt generalforsamling og årsmøde.

Arbejdet med at dokumentere de gavnlige effekter ved at benytte organiske restprodukter fra blandt andet kommunale spildevandsanlæg til gødning på landbrugsjord, skal fortsætte ufortrødent. Det var blot en af konklusionerne fra Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Restprodukter til Jordbrugsformål, BGORJ, der netop har holdt generalforsamling i Odense.

Faglige argumenter punkterer påståede farer
Brancheforeningen, der bl.a. arbejder for at tilvejebringe fakta om de klima og miljømæssige effekter af at anvende spildevandsslam på landbrugsjord, har derfor fået opdateret den seneste viden om organiske restprodukters påvirkning af mennesker og miljø. Et samarbejde med Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet (KU Life) har således udmøntet sig i en hvidbog, som dokumenterer, at der ud fra faglige argumenter og forskningsmæssige resultater ikke er belæg for at sige, at spredning af spildevandsslam på landbrugsjord udgør nogen risiko for mennesker eller miljø. Tværtimod tilfører spildevandsslam vigtige næringsstoffer til jorden.

”Optimal og bæredygtig anvendelse af jordens ressourcer er alt for vigtigt et emne til at blive diskuteret på et uoplyst og mangelfuldt grundlag. Med brancheforeningens arbejde ønsker vi, at bidrage til, at beslutninger om genanvendelse af organiske restprodukter fra kommunale rensningsanlæg baseres på fakta og ikke på følelser,” siger BGORJ´s formand Jens Schrøder.

Opbakning til genanvendelse
Brancheforeningen har derfor også netop fået gennemført en uafhængig undersøgelse af holdningen til spredning af spildevandsslam fra eksempelvis kommunale rensningsanlæg på landbrugsjord. Undersøgelsen, der er gennemført af det uafhængige analyseinstitut, Synovate (tidligere Vilstrup), viste blandt andet, at der i den danske befolkning generelt er stor opbakning til og ønske om genanvendelse og ansvarlighed hos landets kommuner, og om at kommunerne bør anvende de mest bæredygtige løsninger for klima og miljø. Organisk materiale, som eksempelvis slam fra bl.a. kommunale rensningsanlæg over hele landet, bør i videst muligt omfang genanvendes på landbrugsjord, siger danskerne i undersøgelsen.

Indlægsholdere bragt fakta på banen
Oplægsholdere fra KU Life og Danmarks Miljøundersøgelser, samt klimaordfører og medlem af Folketingets Miljøudvalg, Anne Grete Holmsgaard, var inviteret til at deltage i årets general-forsamling. Seniorforsker, Ph.d, John Jensen, fra Danmarks Miljøundersøgelser ved Århus Universitet præsenterede dokumentation, som viste at PCB i dansk spildevandsslam næppe udgør det store miljøproblem, som flere medier fremførte i efteråret.

”Alt tyder på at spildevandsslam er en perifer kilde til PCB i danske fødevarer. PCB kan måles alle steder, men det har været faldende i de fødevarer, som kan knyttes til spildevandsslam og er i den relation dybest set et problemstof fra gårsdagen. PCB som miljø- og sundhedsproblem er primært knyttet til det marine miljø og i stedet for et større moniteringsprogram i slam burde det overvejes om kommunerne kan få mere sundhed for pengene ved at få bedre overblik over indholdet af PCB i boliger, skoler og andre steder hvor mennesker eksponeres direkte,” sagde John Jensen.