05.10

Om BGORJ’s indstilling til og reaktion på Naturstyrelsens Notat om VVM reglerne vedr. anvendelse af spildevandsslam til jordbrugsformål (januar 2011.

Naturstyrelsens notat bryder med den hidtidige praksis om, at spildevandsslam fra rensningsanlæg, der har en jordbrugsmæssig værdi, kan anvendes til jordbrugsformål, uden forudgående tilladelse efter reglerne i Slambekendtgørelse Kapitel 5 og bilag 1. Med notatet lægger Naturstyrelsen op til en ændret tolkning af VVM-regelsættet og det synes i praksis at sætte Miljøstyrelsens slambekendtgørelse ud af kraft.

BGORJ har flere medlemmer, der i løbet af sommeren 2011 er løbet ind i problemer med kommunernes tolkning og brug af Naturstyrelsens notat. BGORJ har fra såvel HedeDanmark som FMT modtaget eksempler på kommuners anvendelse af notatet.

Hvor HedeDanmark umiddelbart har haft held til at overbevise Ålborg Kommune om at en VVM-screening var ufornøden, også fordi de pågældende udspredningsarealer indenfor en kortere årrække havde været VVM-screenet, havde FMT ikke samme held med Fredensborg Kommune. Her fastholdt man sin afvisning af at nøjes med den lovpligtige anmeldelse i henhold til slambekendtgørelsen. Man forlangte direkte at det konkrete rensningsanlæg skulle indestå for en VVM-screening af samtlige de arealer der skulle modtage slam fra anlægget.

Situationen har været genstand for en drøftelse på BGORJs bestyrelsesmøde den 23. september, hvor der var enighed om at rette henvendelse til Naturstyrelsen for at få omgjort notatet. BGORJ’s bestyrelse slog fast at man ikke kunne leve med en situation, hvor der uvarslet stilles krav om VVM-screening af de arealer som man har aftale om at udbringe spildevandsslam på i henhold til Miljøstyrelsens Slambekendtgørelse kapitel 5 og bilag 1.

I et brev til Naturstyrelsen har BGORJ redegjort for de forhold i notatet, som man finder, strider mod den hidtidige regulering i såvel Miljøstyrelsens slambekendtgørelse, som EU-regulering i Affaldsdirektivet, herunder genanvendelseshierarkiet. Ligesom man konkret oplyser hvilke problemer Naturstyrelsens notat afføder. 

Se brevets ordlyd.

Det er selvsagt håbet at BGORJ’s henvendelse afstedkommer en afklaring til fordel for bevarelse af det regime som Slambekendtgørelsen fastsætter. Det vil man også arbejde på i fald man får mulighed for det i et møde med Naturstyrelsen.

Det er af værdi for BGORJ at kende til de evt. yderligere problemer af tilsvarende karakter som BGORJs medlemmer måtte støde på. Derfor en opfordring til at tage kontakt herom til BGORJ’s sekretær Heidi Alsing hal@lf.dk eller 3339 4680.