16.01

Kompostering af organisk affald - enkel og effektiv ressourceforvaltning!


Spildevandsslam fra renseanlæg (biomasse) og organisk affald som f.eks. dagrenovation er en værdifuld ressource, som indeholder næringsstoffer og organisk materiale, der er afgørende for jordens frugtbarhed. Derfor er det god ressource forvaltning af genanvende biomasse og andet organisk affald til jordbrugsformål.

På verdensplan anslås det, at den tilbageværende ressource af det vigtige plantenæringsstof fosfor er opbrugt inden for de næste ca. 100 år. Samtidig bliver den fosfor, som udvindes til brug i kunstgødning, af stadig dårligere kvalitet, mere energikrævende og med et stadigt voksende indhold af forurenende tungmetaller. Derfor er det vigtigt, at det fosfor som findes i organisk affald bliver recirkuleret og bevares i det naturlige kredsløb.

Komposteret biomasse og andet organisk affald forbedrer jordens evne til at optage og afgive næringsstoffer og vand og forbedrer samtidig jordens struktur.

Spildevandsslammets energiindhold kan udnyttes gennem bioforgasning inden komposteringen samtidig med, at næringsstoffer og organisk materiale efterfølgende genanvendes.

Desuden vil en del af det organiske materiale som tilføres jorden bindes i jorden og dermed udledes mindre CO2.

Kompostering omdanner biomasse og andet organisk affald til en tør, lugtfri og stabil biokompost.

Ved komposteringen blandes det organiske affald med for eksempel neddelt haveaffald og halm. Materialet oplægges i miler, der vendes med jævne mellemrum. Det sikre en god forsyning af ilt, der modvirker ubehagelig lugt. Samtidig sikres en ensartet kvalitet af det færdige produkt.

Biokomposten opnår temperaturer på 55ºC - 80ºC i flere uger. Derfor er den færdige biokompost fri for ukrudtsfrø og sygdomsfremkaldende bakterier.

Efter cirka 2 måneders kompostering i miler bliver biokomposten sorteret, hvorefter den får lov til at modne, så der opnås en stabil kompost af god kvalitet.

Kompostering af spildevandsslam ske bl.a. på AffaldPlus´ anlæg i Faxe – kontakt Bente Munk tlf. 55 75 08 00 for yderligere oplysninger (bem@afafldplus.dk).