14.05

Efter årets generalforsamling fulgte tre spændende indlæg, som du kan læse om her.

Byaffald kan gøde fremtidens afgrøder
v/ Pernille Busk Poulsen, PhD fra KU-life

- positive resultater fra CRUCIAL langtidsmarkforsøg med kompost, spildevandsslam og human urin

CRUCIAL langtidsmarkforsøget blev startet i 2003, med årlig tilførsel af gødninger baseret på byaffald og andre gødninger som reference, og inkluderer både normale og forhøjede tilførte mængder af gødning. Foreløbige undersøgelser indikerer, at affaldsprodukterne kan anvendes i ganske lang tid uden skadelige effekter på jordfunktioner. Generelt var den målbare effekt af slam vs. husdyrgødning ikke væsentlig forskellig. Det kræver dog yderligere undersøgelser at bestemme de langsigtede effekter af gødningerne, for tilstedeværelsen af antibiotikaresistente bakterier i jordene og en evt. sammenhæng mellem resistens overfor tungmetaller og antibiotika.

Pernille Busk Poulsen fremlagde resultaterne, der stammer fra Pernille’s Ph.d. afhandling med titlen ”Examination of microbial diversity and function in waste amended soils and chitin amended compost”.

Når Pernilles afhandling/artikler er publiceret vil de kunne rekvireres via BGORJ’s hjemmeside, så man kan få en bedre og mere fyldestgørende indsigt i resultaterne.

Affaldshierakiet og ressourcestrategi
v/ Dorte Hermansen, Miljøstyrelsen

Kontorchef Dorthe Hermansen orienterede om baggrunden for Affaldsdirektivet og dermed Affaldshierarkiet og implementeringen i dansk lovgivning herunder hvorledes, der sondres mellem nyttiggørelse og genanvendelse af de organiske restprodukter som anvendes til jordbrugsformål. Desuden fortalte hun om hvorledes, der politisk arbejdes for en ressourcestrategi som tager hånd om de næringsstoffer som vores affaldsproduktion giver anledning til.

Fremtidens affaldsteknologi?
Jacob Wagner Jensen fra Renescience A/S gav et indspark om fremtidens affaldsteknologi.
REnescience A/S er et 100 pct. ejet datterselskab af DONG Energy.  REnescience refererer til en sammensmeltning af "Renewables, Science and Renaissance of the energy system." Kernen i REnescience-teknologien er en kontinuerlig enzymbehandling af husholdningsaffald ved lav temperatur.

REnescience-anlægget anvender en enzymbaseret teknologi, der sorterer affaldet og omdanner den organiske del til en brunlig flydende væske, der kan bruges til produktion af alt fra biogas til el og varme.

Biovæsken vil ikke ændre sig - selv under længere tids opbevaring i en lagertank, og dens sammensætning medfører, at der er flere muligheder for at efterbearbejde produktet til f.eks. biogas eller bioethanol.

Enzymbehandlingen af husholdningsaffaldet omsætter organisk materiale til væskeform (biovæske), hvorved denne kan adskilles fra den uorganiske fraktion. Uorganisk materiale så som plastik, metal, tekstil og glas bliver ikke påvirket af enzymbehandlingen og kan derfor sorteres fra og genanvendes eller nyttiggøres til el- og varmeproduktion