30.05

Afklaring omkring VVM-regler er endelig på plads, hvilket skaber ro mht. afsætning af spildevandsslam m.v. til jordbrugsformål.

Notat af 5. januar 2011 fra Naturstyrelsen skabte i 17 måneder usikkerhed hos Kommunerne omkring regelsættet for afsætning af spildevandsslam, herunder om arealer skulle VVM screenes eller ej. Det skal de ikke jf. nedenstående notat fra Naturstyrelsen, som præciserer de allerede kendte regler, der henviser til Slambekendtgørelsen.
Notatet kan læses her