07.01

Møde hos Svenskt Vatten

BGORJ tog i efteråret initiativ til et møde med Svenskt Vatten i Stockholm. Dette udsprunget af synligt holdningssammenfald omkring ønsket om at nyttiggøre spildevandsslam til jordbrug. Mødet fandt sted den 6. november 2012 mellem repræsentanter fra BGORJ (herunder Formand Sune AagotSckerl) og Anders Finnson fra Svensk Vatten.  

Følgende blev drøftet:

- Gensidig drøftelse af udfordringer med at fastholde/øge genanvendelsesprocenten

- Etablering af samarbejde ml. BGORJ og Svenskt Vatten

- Certificeringsordning- hvad kan evt. overføres til DK

Udkommet af mødet var en bekræftelse af at BGORJ og Svenskt Vatten har positivt holdningssammenfald i forhold til ønsket om nyttiggørelse af spildevandsslam til jordbrug. Underliggende for begge er at nyttiggørelse skal ske sikkert og styres af stor faglighed. I Sverige har man etableret en særlig certificeringsordning for slam til jordbrug kaldet REVAQ, denne har til hensigt at sikre større fokus på opstrømsarbejde/kildesporing end den svenske ”Slambekendtgørelse” umiddelbart sikre. Elementer kan evt. overføres til danske forhold, men det generelle indtryk er dog at den danske bekendtgørelse er en tand strengere og bedre opdateret end svensk lovgivning på området.

 

Generelt opfyldte mødet sit formål om 1) Få bekræftetholdingssammenfald 2) Få etableret uformelt samarbejde 3) Udveksle fagligviden.

Der er siden udvekslet faglige artikler, ligesom Svenskt Vatten er blevet opfordret til at deltage på BGORJ’s generelforsamling i april 2013. Ligeså afstedkom mødet at Anders Finnson fik inviteret BGORJ med til miniseminar i Lund om ”Slampredning på landbrugsjord” (se nedenfor).

 

Miniseminar i Lund

På opfordring af Svenskt Vatten deltog BGORJ (ved Formand Sune Aagot Sckerl) i miniseminar om ”Slampredning på landbrugsjord” den 7. december 2012 i Lund.

Mødet er årligt tilbagevendende og har til hensigt at afrapportere fra de 30 år lange forsøg med slamspredning på to lokaliteter nær Lund. Imponerende samling af data og særdeles valide resultater som blev præsenteret af Husholdningsselskabet (svarende til dansk Landboforening). Grundlæggende er de konklusioner der udspringer af de svenske forsøg ikke uvæsentlig forskellig fra den forskning der er blevet foretaget i årenes løb i Danmark. Altså generelt ingen grund til at antage at slam benyttet i almindelig sædskifte i jordbruget har negativt effekt på økosystemer, jordbundsmikroorganismer m.v.

Rapporten der lå til grund for seminaret vil på sigt blive lagt tilgængelig her på hjemmesiden.