01.08

 

Århus Universitet har udarbejdet en rapport med titlen ”Handelsgødnings indflydelse på afgrøders indholdet af arsen, bly, cadmium, krom, kviksølv og nikkel”. Selvom rapporten kun omtaler de tungmetaller, der kommer fra handelsgødning, så kan det indikere en tilsvarende indflydelse ift. de tungmetaller, som evt. bliver spredt med spildevandsslam og andre restprodukter.

I rapporten konkluderes bl.a. at

  • Arsen ikke optages i afgrøderne
  • Indholdet af bly, nikkel, chrom og kviksølv var lavt i kernen – og uafhængig af, hvor meget der blev tildelt
  • Uanset tildelingsmængden var cadmiumindholdet under grænseværdien for foder – der blev optaget mindst i vårbyg- og vinterhvedekerner
  • Selv ved lang tids anvendelse vil der ved de afprøvede mængder ikke ske overskridelser af grænseværdierne i fodermidler
  • Der er ikke fundet forskel i indhold af tungmetaller i afgrøder gødet med hhv. handels- og husdyrgødning

Brug linket for at et kort resume af rapporten eller den fulde rapport:

http://dca.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/lavt-indhold-af-tungmetaller-i-handelsgoedede-afgroeder/