29.08

BGORJ giver input til det norske Miljødirektorat

Det er ikke kun i Danmark, der er stor, positiv interesse for recirkulering af vores ressourcer på en god, miljørigtig og bæredygtig måde. I Norge er Miljødirektoratet (svarende til den danske Miljøstyrelse) også i gang med at se på, hvorledes de kan udnytte deres organiske ressourcer på en optimal måde – med særlig fokus på fosfor. BGORJ blev i den forbindelse inviteret til et uformelt dialogmøde arrangeret af det Norske Miljødirektorat sammen med forskere, myndigheder, og andre interessenter fra Finland, Sverige og Danmark.

Workshop om genanvendelse af Fosfor
Det Norske Miljødirektorat har i deres arbejde hæftet sig ved, at deres nordiske nabolande er foregangslande, når det kommer til ressourcegenanvendelse. Som led i Norges målsætning om at skabe bedre forståelse for udnyttelse af fosfor, herunder i særdeleshed fosfor i spildevandsslam, afholdt det norske Miljødirektorat et uformelt dialogmøde d. 24. august under titlen ”Workshop – Recycling of Phosphorous”.  Formålet med workshoppen var at facilitere en erfaringsudvekling mellem de nordiske landes myndigheder, fagfolk og forskere.

Fra Danmark deltog Dakofa, Miljøstyrelsen og BGORJ, hvoraf de to sidstnævnte havde indlæg på mødet. BGORJ var på dette møde repræsenteret af Erik E. Olesen fra HedeDanmark, der i et indlæg på konferencen fortalte om BGORJ’s erfaringer med tilgængeligheden af fosfor i restprodukter anvendt som gødning på landbrugsjord. Præsentationen byggede i særdeleshed på de seneste års spændende forskningsresultater, der dokumenterer den gode fosforgødningseffekt af restprodukter, herunder:

  • GØDP-projekt styret af Aarhus Universitet Aarhus Universitet har i deres store GØDP-projekt (Gødningsværdi af fosfor i restprodukter) opnået foreløbige resultater, der viser, at der er en god gødningsvirkning af fosfor i restprodukter (se f.eks. resultater ”Oversigt over Landsforsøg 2015” side 238). De foreløbige resultater viser således, at på almindelig agerjord med god fosforstatus (Pt 2-4) vil restprodukterne give en god vedligeholdelsesgødskning med fosfor.
  •  Resultater fra Projekt CRUCIAL Resultater fra Projekt CRUCIAL viser, at fosfor fra restprodukter er tilgængelig for planter på lige fod med andre typer organiske gødninger – som f.eks. husdyrgødning. Se indlæg fra Plantekongressen 2016 her.
  • Review fra Københavns Universitet Københavns Universitet har på vegne af Miljøstyrelsen udarbejdet et review over eksisterende viden om plantetilgængeligheden af fosfor i forskellige restprodukter. Heri konkluderes det, at der generelt er en god gødningseffekt af fosforholdige restprodukter.

På workshoppen gjorde det indtryk på deltagerne, at man i Danmark de seneste 20+ år, har anvendt organiske restprodukter som gødningskilder i landbruget med gode resultater. Tilgangen til diskussionen om fosforgenanvendelse blandt deltagerne lagde ikke op til, at der skulle skabes endelige konklusioner, men nærmere at der skulle skabes grobund for større erfaringsudveksling de nordiske lande imellem.

Invitationen til konferencen i Norge viser, at BGORJ fremstår som en faglig, troværdig og seriøs forening, som andre har en interesse i at få input fra – og at fosfor er kommet på den nordiske dagsorden.

Se program samt deltagerliste for workshoppen her.