18.11

BGORJ deltog onsdag d. 16. november 2016 i Miljøstyrelsens fosfornetværk ”Genanvendelse af fosfor fra spildevandsslam og organisk affald fra husholdninger og servicesektoren” arrangeret i samarbejde med DANVA og DAKOFA. Arrangementet, der blev afholdt i Vandhuset hos DANVA, samlede 25 rådgivere, forskere, virksomhedsrepræsentanter, brancheforeninger og forsyningsrepræsentanter med formålet at diskutere, hvordan vi i Danmark sikrer en høj genanvendelse af fosfor.

Fosfornetværksmødet skabte et godt forum for diskussion for de deltagende aktører, der til trods for uenigheder, alle afslutningsvis kunne konkludere, at et markant øget fokus på recirkulering af fosfor er essentielt, hvis verden ikke skal løbe tør for fosfor i en overskuelig fremtid. BGORJ var ved mødet repræsenteret af formand Sune Aagot Sckerl

På mødet, der var en fortsættelse af Dansk Fosfornetværks møderække i 2015, blev det i særdeleshed diskuteret, hvordan man sikrer mindst 80 procents udnyttelse, som er målsætningen i Regeringens Ressourcestrategi ”Danmark uden affald” fra 2013 samt hvilke nuværende barrierer, der er for at nå denne målsætning. I relation til denne målsætning blev det diskuteret, hvorvidt man på nuværende tidpunkt har de rigtige teknologier, eller om der er behov for at udvikle nye teknologier for at indfri denne målsætning. Dertil blev det også diskuteres om man har de rette kvalitetskrav til fosforholdige produkter, hvem der skal modtage produktet, og i hvilken form fosforholdige produkter skal leveres. Fosforholdige produkter kan enten leveres som et raffineret produkt, der kræver teknologiske løsninger, eller køres ud på marken som biogødning (landbrugsgodkendt spildevandsslam).

Formand for BGORJ, Sune Aagot Sckerl, fastslog ved mødet, at vi allerede i dag er langt mht. at genanvende fosfor. Seneste BGORJ opgørelse viser, at omkring 77 procent af al biogødning tilgår landbrugsjorden, hvorved al fosfor, kvælstof, mikronærringsstoffer og organisk materiale bliver genanvendt. Fokus bør derved være at få de fosforholdige reststrømme, der ikke bliver genanvendt i et biologisk kredsløb, såsom forbrændingsaske og restprodukter, der nyttiggøres eller deponeres i udlandet. Det er derved BGORJs holdning, at der i takt med den forbedrede kvalitet af danske restprodukter, under hensyntagen til affaldshierarkiet, bør blive færre mængder organiske ressourcer, der ikke er egnet som gødning på landbrugsjord.

Læs BGORJs ”Fosfor mål og status set med branchens øjne!” her.