15.06

Den nyeste udgave af Hvidbogen er nu tilgængelig på BGORJs hjemmeside – og alle ønskes i den forbindelse rigtig god læselyst!

Dorte Harrekilde, der har været hovedansvarlig for det nye opdaterede grundvandskapitel, konkluderer følgende:

”Rambøll har for BGORJ i foråret 2016 gennemført en litteratursøgning for at indhente nyeste viden om udvaskning af metaller og miljøfremmede stoffer fra biogødning i forbindelse med opdatering af hvidbogen ” Genanvendelse af biogødning og anden affaldsbiomasse til jordbrugsformål”. Rambøll konkluderer på basis af litteratursøgningen, at der ikke er videnskabeligt belæg for at udbringning af biogødning truer grundvands-kvaliteten i områder med særlige drikkevandsinteresser, hvis udbringning sker i overensstemmelse med de danske regler.”

Konklusionerne bakker derfor eksisterende forskning om biogødning op. Jakob Magid, forsker ved KU-Science, udtaler:

”Den viden KU har været med til at opsamle i den faglige hvidbog for BGORJ sammenholdt med KU’s egne langvarige forsøg (Crucial) giver ikke anledning til bekymring i forbindelse med anvendelsen af biogødning i jordbruget. I Crucial-forsøgene har vi ikke kunne registrere nogen effekt, der betyder noget, når det kommer til skadelige metaller i afgrøderne eller i forhold til multiresistente mikroorganismer i restprodukter, selv om vi har brugt mængder, der svarer til mere end 100 års normal gødskning. Vores viden i forhold til andre stoffer giver os heller ikke grund til at mene, at det ikke skulle være sikkert at anvendes biogødning”

”Det er derfor med stor glæde at BGORJ udgiver den 3. udgave af ’Videnssyntese og factsheets om genanvendelse af biogødning (spildevandsslam) og anden affaldsbiomasse til jordbrugsformål’. Hensigten har fra BGORJs opståen for 10 år siden været, at arbejde på et fagligt funderet grundlag og i den forbindelse opsamle og fremlægge den ikke ubetragtelig mængde forskning, der er gennemført i forhold til anvendelse af biogødning og anden affaldsbiomasse. Den nye hvidbog der bl.a. er opdateret med ny viden omkring anvendelse af biogødning og risiko for forurening af grundvand, giver ikke grobund for at konkludere anderledes end det Miljøstyrelsen allerede gør, hvilket vil sige biogødning, der er analyseret, kontrolleret og som overholder de skrappe grænseværdier for fremmedstoffer i Miljøstyrelsens bekendtgørelse kan anvendes uden risiko for miljø og sundhed og genanvendes på landbrugsjord, herunder også områder med særlige drikkevandsinteresser. Det er således fortsat god cirkulær økonomi at anvende biogødning som gødning på marker, hvorved begrænsede næringsstoffer såsom fosfor recirkuleres til gavn for miljøet, ” udtaler Sune Aagot Sckerl, formand for BGORJ.

Hvidbogen, 3. udgave – juni 2016 findes her 

 

For mere information kan der rettes henvendelse til:

Formand for BGORJ Sune Aagot Sckerl på saa@hededanmark.dk eller 2372 1266

Sekretariatet ved Anna-Elisabeth Larsen på ael@lf.dk eller 2134 65 72