24.08

Perspektiver fra en markvandring: For økologer bør det principielle i genanvendelse vægte tungt

BGORJ inviterede mandag d. 15. august politikere fra Miljø- og Fødevareudvalget samt Landbrug og Fødevarers administrerende direktør Karen Hækkerup til en markvandring for at se og vurdere de konkrete resultater af mange års forskningsarbejde ved brug af biogødning og biokompost.

I overensstemmelse med BGORJs arbejde for at skabe fokus på muligheder ved ’Recirkulering af nærringsstoffer fra by til land” inviterede BGORJ politikere fra Miljø- og Fødevareudvalget samt Landbrug og Fødevarers administrerende direktør Karen Hækkerup til en markvandring, der blandt andet satte særlig fokus på de udfordringer økologiske landmænd står overfor ift. adgang til næringsstoffer (gødning).

Eftermiddagen blev indledt med en kort introduktion til BGORJ og en præsentation af ”Jord-til-bord” kæden i et cirkulært perspektiv af formand for BGORJ Sune Aagot Sckerl.  Her blev det bl.a. påpeget at BGORJ arbejder henimod en genanvendelse af den samlede biomasse og ikke blot fosfor-delen, som når der eksempelvis udvindes fosfor til struvit.

Sybille Kyed fra Økologisk Landsforening supplerede med, at økologerne og BGORJ har en fælles dagsorden i forhold til at skabe muligheder for økologer til at kunne anvende organiske ressourcer som gødning, der understøtter recirkulering mellem by og land, og Økologisk Landsforening ser gerne, at det ikke begrænses til at handle om struvit.

”I forhold til de kritiske spørgsmål, der måtte opstå blandt økologer, der ikke kan se forskellen på konventionel husdyrgødning og organiske restprodukter fra byerne og fødevareproduktionen, så må det principielle i recirkulering vægte tungere end det forhold, at udgangsmaterialet ikke var økologisk”, udtaler Sybille Kyed, Økologisk Landsforening.

Det blev herunder påpeget, at biogødning og biokompost ikke skal ligestilles som værende spildevandsslam eller restprodukter, men som gødning der er testet og godkendt. BGORJs arbejde med at sikre et fagligt grundlag for at genbrug af organiske ressourcer er accepteret som en hensigtsmæssig måde at udnytte naturressourcer samt sker på en fuldt forsvarlig måde under kontrollerede og regulerede forhold, er derved også afspejlet i BGORJs støtte til CRUCIAL projektet.

BGORJ har siden 2006 støttet Københavns Universitets’ kontinuerlige projekt CRUCIAL, der siden 2002 har forsket i gødningseffekter samt langtidsvirkningen af de nye affaldstyper på jordens frugtbarhed og det mikrobiologiske liv. I projekt CRUCIAL arbejdes der for en genetablering af kredsløbet af næringsstoffer fra by til land og for udvikling af affaldshåndteringen i byerne, så der kan leveres brugbare gødningsstoffer. Foreløbig gødes med human urin, komposteret husholdningsaffald i to niveauer og biogødning, og der sammenlignes med kvæggylle, dybstrøelse, kvægmøg og handelsgødning. Fokus er på gødningseffekten og på langtidsvirkningen af de nye affaldstyper på jordens frugtbarhed og det mikrobiologiske liv.

Jakob Magid forklarede under en rundvisning på marken, at forståelsen af hvordan jorden og økosystemet omsætter og fastlægger organisk stof med dets indhold af uønskede stoffer er essentielt for hans arbejde. ”Vi undervurderer ofte, hvad jorden kan, og derfor bliver vi overforsigtige. Der er fx tungmetaller og multiresistente organismer i alle organiske materialer, inkl. husdyrgødning. Betyder det så, vi skal brænde det hele?”, spurgte Jakob Magid, og understregede at biologisk forskning var essentielt i at skabe større viden og derved sikkerhed.

Se programmet her.Se flere billeder her