27.01

 

Året der gik 2016

Hermed en oversigt over året der gik i BGORJ.

Nyt initiativ: Erfaringsudvekslingsgruppe for plast i organiske ressourcer

BGORJ har taget initiativ til en erfaringsudvekslingsgruppe med relevante aktører, der fokuserer både på mikro- og makroplast-problematikken, der skal skabe et forum for erfaringsudveksling og skabe handleplaner for området.

Formålet med gruppen er at diskutere problemstillinger relateret til plast i organiske ressourcer, herunder fysiske urenheder i pulp fra madaffald samt mikroplast i biogødning.

 • I forhold til fysiske urenheder i pulp fra madaffald skal det diskuteres, hvordan vi sikrer bæredygtig genanvendelse. Miljøstyrelsen arbejder med grænseværdier. Men det er vigtigt, at økologerne og mejeriforeningen siger god for reglerne.
 • I forhold til mikroplast i biogødning, mangler man afklaring af miljømæssige problemstillinger, der relaterer til mikroplast i biogødning.. Det bør derfor være i gruppens interesse at afdække fakta om mikroplast, i hvor høj grad det findes i biogødning og om det er farligt for miljø eller sundhed. Der er på nuværende tidspunkt meget lidt viden om mikroplast i biogødning, dvs. meget lidt konkret forskning.

  Første møde blev afholdt d. 21. december 2016 med deltagelse af Landbrug & Fødevarer, L&F Økologisektion, Økologernes Landsforening, Dakofa, Rambøll, Miljøstyrelsen og BGORJ. Læs mere om BGORJs engagement ift. at afdække potentiel forening fra plast til organiske ressourcer her.

  BGORJ Årsmøde:

  BGORJ fejrede d. 15. april 2016 sit 10-års jubilæum ved brancheforeningens årsmøde– med dagsordenen ”fra affald til ressource – genanvendelse af organiske ressourcer fra by til land”.

  Jubilæet blev fejret på Axelborg og bød på spændende indlæg, frokost samt en stor jubilæumskage.

  De fire oplægsholdere gav tværfaglige perspektiver på genanvendelse af organiske ressourcer, hvilket bidrog med ny indsigt i et svært kommunikerbart felt. Læs perspektiver fra Årsmødet her.

   

  Biosafe arrangementer:

   

  Besøg hos Linkogas, 8. marts 2016

  BGORJs faglige netværk BioSafe har besøgt Linkogas i Lintrup den 8. marts 2016. Martin Fey gav en virksomhedspræsentation og viste rundt på Linkogas-anlægget. I samme forbindelse præsenterede Jakob Lorenzen, der er Fagcenterchef hos Dansk Fagcenter for Biogas i Rødding ligeledes formålet med Fagcenteret for Biogas samt centerets funktion for deltagerne. Læs mere her.

  Besøg hos REnescience, 17. maj 2016

  BGORJs faglige netværk BioSafe har besøgt REnescience på Amager den 17. maj 2017. Anne-Marie Avirett Rawlins og Cilla Harpsøe Bråten gav en virksomhedspræsentation og viste rundt på REnescience anlægget. På REnescience forsøgsanlæg bliver madaffald, haveaffald, pizzabakker og fedtet papir til biogas. Anlægget kan behandle ca. 800 kg affald i timen og har kørt siden 2009. Læs mere her.

   

  BGORJ arrangementer:

   

  Politikere besøgte projekt Crucial’s forsøgsmarker d. 15. august 2016

  BGORJ inviterede mandag d. 15. august politikere fra Miljø- og Fødevareudvalget samt Landbrug og Fødevarers administrerende direktør Karen Hækkerup til en markvandring for at se og vurdere de konkrete resultater af mange års forskningsarbejde ved brug af biogødning og biokompost. BGORJ har siden 2006 støttet Københavns Universitets’ kontinuerlige projekt CRUCIAL, der siden 2002 har forsket i gødningseffekter samt langtidsvirkningen af de nye affaldstyper på jordens frugtbarhed og det mikrobiologiske liv. I projekt CRUCIAL arbejdes der for en genetablering af kredsløbet af næringsstoffer fra by til land og for udvikling af affaldshåndteringen i byerne, så der kan leveres brugbare gødningsstoffer. Foreløbig gødes med human urin, komposteret husholdningsaffald i to niveauer og biogødning, og der sammenlignes med kvæggylle, dybstrøelse, kvægmøg og handelsgødning. Fokus er på gødningseffekten og på langtidsvirkningen af de nye affaldstyper på jordens frugtbarhed og det mikrobiologiske liv. Læs mere her.

   

  Møde med nordjyske kommuner og landboforeninger

  BGORJ inviterede igen i år til et eftermiddagsarrangement i det nordjyske med formålet om at skabe dialog med de aktører, der ser en udfordring i at anvende biogødning. Arrangementet blev afholdt på Rold Storkro d. 21. september fra kl. 14.00-16.30 og deltagerne repræsenterede AgriNord, Jammerbugt Kommune, Morsø Kommune & Vesthimmerland Kommune.  I løbet af eftermiddagen blev deltagerne præsenteret for lovgivning på området, den nyeste faktuelle viden om biogødning samt fik illustreret en markspredning. Deltagerne blev ydermere præsenteret for en lille prøve af biogødning, så de kunne se og opleve biogødning som produkt. Læs mere her

  BGORJ deltagelse i eksterne arrangementer:

   

  Miljøstyrelsens fosfornetværk ”Genanvendelse af fosfor fra spildevandsslam og organisk affald fra husholdninger og servicesektoren” d. 16. november 2016.

  BGORJ deltog onsdag d. 16. november 2016 i Miljøstyrelsens fosfornetværk ”Genanvendelse af fosfor fra spildevandsslam og organisk affald fra husholdninger og servicesektoren” arrangeret i samarbejde med DANVA og DAKOFA. Arrangementet, der blev afholdt i Vandhuset hos DANVA, samlede 25 rådgivere, forskere, virksomhedsrepræsentanter, brancheforeninger og forsyningsrepræsentanter med formålet at diskutere, hvordan vi i Danmark sikrer en høj genanvendelse af fosfor. Læs mere her.

   

  DAKOFAs internationale fosforkonference: “Phosphorus a Limited Resource - Closing the Loop” d. 27.-28. Oktober 2016

  DAKOFA afholdt i samarbejde med Avfall Norge og Avfall Sverige en international konference d. 27.-28. oktober 2016 på Quality Hotel View, i Malmö, Sverige. BGORJ deltog med følgende indlæg:

 • Phosphors recycling – simple and safe !
 • Panel discussion on p circulation in biological systems

  Formålet med fosforkonferencen var at sætte fosforudnyttelse i et cirkulært perspektiv højt på den internationale og europæiske dagsorden. Læs mere her.

   

  Politisk laboratorium hos Alternativet d. 21. september 2016

  BGORJ var sammen med 20 eksperter, fagfolk, interessenter m.fl. inviteret til at give input til Alternativets landbrugspolitik onsdag d. 21. september på Christiansborg. Alternativet er i fuld gang med udviklingen af vores landbrugspolitik og havde derfor behov for input og faglige sparring. BGORJ var inviteret, fordi Alternativet mener, at BGORJs faglige indsigt i ressourcegenanvendelse kunne være nyttige i deres videre proces. Læs mere her.

   

  Centralisering af spildevandsrensningen – hvorfor er det en dårlig idé? - EVA TEMADAG d. 15. september 2016

  BGORJ holdt oplæg om biogødning – og hvorfor biogødning er meget mere end fosfor og vigtigheden af tilføjelsen af kulstof til jord. Læs mere her.

   

  Workshop om genanvendelse af fosfor hos det norske miljødirektorat d. 24. august 2016

  BGORJ deltog d. 24. august i et uformelt dialogmøde arrangeret af det Norske Miljødirektorat under titlen ”Workshop – Recycling of Phosphorous”.  Formålet med workshoppen var at facilitere en erfaringsudvekling mellem de nordiske landes myndigheder, fagfolk og forskere. sammen med forskere, myndigheder, og andre interessenter fra Finland, Sverige og Danmark. Fra Danmark deltog Dakofa, Miljøstyrelsen og BGORJ, hvoraf de to sidstnævnte havde indlæg på mødet. BGORJ var på dette møde repræsenteret af Erik E. Olesen fra HedeDanmark, der i et indlæg på konferencen fortalte om BGORJ’s erfaringer med tilgængeligheden af fosfor i restprodukter anvendt som gødning på landbrugsjord. Præsentationen byggede i særdeleshed på de seneste års spændende forskningsresultater, der dokumenterer den gode fosforgødningseffekt af restprodukter. Læs mere her.

   

   Opdatering - Hvidbog i 3. udgave:

  BGORJ udgav d. 15. juni 2016 den 3. udgave af ’Videnssyntese og factsheets om genanvendelse af biogødning (spildevandsslam) og anden affaldsbiomasse til jordbrugsformål’. Den nye hvidbog der bl.a. er opdateret med ny viden omkring anvendelse af biogødning og risiko for forurening af grundvand, giver ikke grobund for at konkludere anderledes end det Miljøstyrelsen allerede gør, hvilket vil sige biogødning, der er analyseret, kontrolleret og som overholder de skrappe grænseværdier for fremmedstoffer i Miljøstyrelsens bekendtgørelse kan anvendes uden risiko for miljø og sundhed og genanvendes på landbrugsjord, herunder også områder med særlige drikkevandsinteresser. Læs mere her.

  Bestyrelsesmøder:

  Følgende bestyrelsesmøder har været afholdt i 2016 og har alle været åbne for deltagelse af medlemmer.

 • 14. januar hos Rambøll, Odense
 • 8. marts hos Miljøservice, Vejen
 • 15. april hos Landbrug & Fødevarer, København (inkl. GF)
 • 3. juni hos Rambøll, Odense
 • 15. august hos Solum, Hedehusene
 • 31. oktober hos Rambøll, Odense (inkl. strategiseminar)

  Bestyrelsen afholdte d. 31. oktober 2016 første del af en strategiseminarproces, der forventes afsluttet i første kvartal 2017. Bestyrelsen vil berette mere herom ved BGORJs generalforsamling og årsmøde d. 7. april 2017. Læs referater fra bestyrelsesmøderne her samt referat fra Generalforsamlingen her.

   

  BGORJ i pressen:

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 22. februar 2017 hos HedeDanmark i Roskilde.Årets generalforsamling og årsmøde bliver afholdt d. 7. april 2017 hos Landbrug & Fødevarer i København.