30.08

Der var stor interesse for og op mod 60 deltagere til Temadagen den 23. august 2018 på RUC med fokus på afrapporteringen fra hhv. RUCs ”Mikroplastprojet” igangsat af Genanvend Biomasse, Danva og Miljøstyrelsen samt ”GØDP”-projektet med fokus på gødningsværdien af fosfor i restprodukter med bidrag fra bl.a. Aarhus Universitet, SEGES og Århus Vand.

 

Hovedkonklusioner fra Mikroplastprojektet:

• Kompostering af spildevandsslam forøger sandsynligvis fragmentering af mikroplastpartikler

• De to regnormearter er primært drevet af fødetilgængelighed/-kvalitet (type og mængde af organisk indhold) og i mindre grad af forekomsten af urenheder i form af mikroplast

• Nogle gødningsformer giver bedre forhold for den almindeligt forekommende ”grå orm” (ses primært på forøget reproduktion og valg af slam og HHA frem for kvægmøg gødet jord)

• Hvis fødekvaliteten er den samme, kan kompostormen detektere og undvige tilsat plast (i end konc. på 0,1% på vægtbasis)

• På baggrund af de pågældende undersøgelser er der ikke noget, der tyder på, at mikroplast påvirker regnormes vækst, kokondannelse, klækningseffektivitet og reproduktion

Se den fulde præsentation her 

 

 

Hovedkonklusioner fra GØDP-projektet

• Fosforgødningsværdi i komplekse restprodukter kan klassificeres med ekstraktion med en NaHCO3-opløsning.

• Superfosfat og struviter er kemisk veldefinerede og har høj gødningsværdi. De skal ikke analyseres med metoden.

• Mange restprodukter – blandt andet biogødning (både jern- og aluminiumfældet), kød- og benmel og komposteret husholdningsaffald – har en god fosforeffekt. Restprodukterne er velegnede til vedligeholdelse af en god jord P-status.

• SEGES vil udarbejde dyrkningsvejledninger for anvendelse af restprodukter som gødningskilde

Se præsentationerne her:

Camilla Lemming

Gitte Rubæk

Peter Sørensen Aske

Peter Balslev Struvit