07.08

Forsker Annemette Palmqvist, RUC og kolleger konkluderer, at ”der ikke er noget i dette eller tidligere studier, der indikerer, at mikroplastindholdet i organiske ressourcer vil få negative konsekvenser for regnormebestanden ved udbringning af disse ressourcer på landbrugsjord i henhold til gældende regler”.

 

RUC har for Genanvend Biomasse, Miljøstyrelsen og DANVA undersøgt om anvendelsen af organiske affaldsressourcer (spildevandsslam (biogødning) og komposteret husholdningsaffald) som gødning, herunder specifikt mikroplast i gødningen, påvirker adfærd, overlevelse, vækst og reproduktion hos regnorm.

 

Resultaterne viser, at nogle af de testede gødningsformer giver bedre forhold end andre for den almindeligt forekommende grå orm (A. caliginosa), hvilket primært ses på en tendens til forøget reproduktion i jord gødet med de accelererede niveauer af spildevandsslam og husholdningsaffald samt ormenes valg af jord gødet med spildevandsslam og husholdningsaffald frem for kvægmøg. Der var ingen indikation på at tilstedeværelse af mikroplast i jord (op til 0,1% på vægtbasis) påvirkede A. caliginosa på overlevelse, vækst eller reproduktion.

 

Valget af jordtype, for begge de testede arter i adfærdsforsøgene, var primært drevet af fødetilgængelighed og/eller fødekvalitet (type og mængde af organisk materiale) frem for et behov for at undvige urenheder i form af mikroplast i jorden. Men hvis fødekvaliteten var den samme, kunne E. veneta detektere mikroplast og ormene valgte at undvige tilsat plast i en koncentration på 0,1 vægtprocent.

 

Resultaterne (fraværet af negative effekter på overlevelse, vækst og reproduktion) i dette studium stemmer generelt godt overens med et tidligere specialestudium på Roskilde Universitet (Karling, 2018) samt et studium af Rodriguez-Seijo et al. (2017), som begge testede effekter af mikroplast i koncentrationer på op til 0,1% på vægtbasis, på to forskellige arter af kompostorme. Sidstnævnte (Rodriguez-Seijo et al., 2017) fandt dog cellulære effekter af mikroplast eksponering helt ned til ca. 0,01% mikroplast i jord. Selv om et studium af en fjerde regnormeart, L. terrestris (Lwanga et al. 2016) fandt effekter på både overlevelse og vækst (men ikke reproduktion) af mikroplast tilsat ormenes føde, så var eksponeringskoncentrationerne så høje, at de vurderes at ligge over det realistiske niveau i almindelig

landbrugsjord. Der er derfor ikke noget i dette eller tidligere studier, der indikerer, at mikroplastindholdet i organiske ressourcer vil få negative konsekvenser for regnormebestanden ved udbringning af disse ressourcer på landbrugsjord i henhold til gældende regler.

 

Læs hele rapporten her.