Vedtægter for Genanvend Biomasse

Brancheforeningen Genanvend Biomasse – affald til ressource


På engelsk bruger foreningen følgende navn: Danish Biomass Recycling Association

 
§ 1: Navn og hjemsted

Stk. 1.

Foreningens navn er Genanvend Biomasse, Brancheforeningen Genanvend Biomasse – affald til ressource – i det
følgende kaldet foreningen.

Stk. 2.
Foreningens hjemsted er Københavns Kommune

 
§ 2: Formål

Foreningen skal favne faglige såvel som politiske spørgsmål og problemstillinger, i relation til fremme af nyttiggørelse af
organiske ressourcer til jordbrugsformål. Foreningen skal fremme viden om genanvendelse af organiske ressourcer for
at sikre dette miljørigtigt anvendt til jordbrugsformål, herunder skal foreningen arbejde med spørgsmål af betydning for
lovgivningen på området, samt sikre forbedret beslutningsgrundlag for offentlige myndigheder og beslutningstagere i
f.eks. ministerier, kommuner og EU.

Foreningen skal stræbe efter repræsentation fra hele bord-til-jord kæden.

Foreningen har endvidere til formål

. At være fagligt velfunderet
. At arbejde for recirkulering/nyttiggørelse af organiske ressourcer i bred forstand
. At arbejde for fremme af teknologi og metoder til forbedring af kvaliteten af organiske ressourcer i bred forstand
. At arbejde for fremme af brugen af renere teknologi indenfor området
. At styrke det interne samarbejde i branchen


 
§ 3: Medlemskab

Stk. 1.

Som medlemmer i foreningen optages:

. virksomheder ejet af myndigheder med produktion af organiske ressourcer anvendelige til jordbrugsformål
. private virksomheder med produktion af organiske ressourcer anvendelige til jordbrugsformål
. virksomheder, der udfører forskning og udvikling indenfor brancheområdet. virksomheder, der i øvrigt har opgaver og interesse på brancheområdet
. modtagere af organiske ressourcer til jordbrugsformål
. forsknings- og udviklingsinstitutioner, samt
. andre enkeltpersoner, virksomheder, organisationer, institutioner eller myndigheder, der har interesse for
fremme af organiske ressourcer til jordbrugsformål.


Stk. 2.

Alle medlemmer optages med samme rettigheder og pligter men med mulighed for et differentieret kontingent fastsat af
Generalforsamlingen. Det almindelige medlemskab suppleres af muligheden for at optages som TFP-medlem – teknisk,
faglig samarbejdspartner.

Stk. 3.

Brancheforeningens medlemmer kan deltage i Bestyrelsesmøder, og har fuld adgang til referater, dagsordner, faglig
viden m.v. og kan vælges til, og deltage i, Bestyrelsen jf. §7 og §8.

Alle medlemmer har lige adgang til aktiviteter i foreningen.

Stk. 4

Ansøgning om medlemskab skal være skriftlig med angivelse af medlemskategori. Ansøgninger behandles af
bestyrelsen i overensstemmelse med foreningens formål, jf. § 2. Medlemskab har virkning fra bestyrelsens godkendelse.
Et medlem kan efter ansøgning til bestyrelsen ændre medlemskategori.

Stk. 5.

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt med mindst 3 måneders varsel til en 1. januar.

Stk. 6.

Et medlem kan ekskluderes såfremt bestyrelsen finder at medlemmet handler mod foreningens formål, jf. § 2.
Eksklusionen skal godkendes på efterfølgende generalforsamling. Et ekskluderet medlem kan søge optagelse på ny
efter § 3, stk. 4.

 
§ 3b: Teknisk, faglig samarbejdspartner (TFP)

Stk. 1.

Som teknisk, faglig samarbejdspartner i foreningen kan optages:

. virksomheder ejet af myndigheder med produktion af organiske ressourcer anvendelige til jordbrugsformål
. private virksomheder med produktion af organiske ressourcer anvendelige til jordbrugsformål
. virksomheder, der udfører forskning og udvikling indenfor brancheområdet
. virksomheder, der i øvrigt har opgaver og interesse på brancheområdet
. modtagere af organiske ressourcer til jordbrugsformål
. forsknings- og udviklingsinstitutioner, samt
. andre enkeltpersoner, virksomheder, organisationer, institutioner eller myndigheder, der har interesse for
fremme af organiske ressourcer til jordbrugsformål.


Stk 2.


Teknisk, faglige samarbejdspartnere får muligheden for at deltage i, og støtte, foreningens faglige aktiviteter og projekter
(se også Stk. 3.) med en repræsentant pr. arrangement. Navnet på en teknisk, faglig samarbejdspartner vil ikke fremgå
af foreningens hjemmeside eller brevpapir.

Stk 3.

Brancheforeningens tekniske, faglige partnere kan ikke deltage i Bestyrelsesmøder med mindre de inviteres til at
deltage, men har fuld adgang til referater, dagsordner, faglig viden m.v. En faglig teknisk partner kan deltage i faglige
udvalg der måtte blive nedsat af Bestyrelsen.

Stk. 4.

Ansøgning om optagelse som teknisk, faglige samarbejdspartnere (TFP) sker skriftlig. Ansøgninger behandles af
bestyrelsen i overensstemmelse med foreningens formål, jf. § 2.

Stk. 5.

Udmeldelse som teknisk, faglig samarbejdspartner i foreningsåret skal ske skriftligt til foreningens sekretariat, og sker
med effekt fra modtagelsen af udmeldelsen.

Stk. 6.

En teknisk, faglig samarbejdspartner kan ekskluderes såfremt bestyrelsen finder at denne handler mod foreningens
formål, jf. § 2. Eksklusionen skal meddeles på efterfølgende generalforsamling. En teknisk, faglig samarbejdspartner kan
søge optagelse på ny efter § 3b, stk. 4.

 
§ 4: Økonomisk grundlag

Stk. 1.

Foreningens arbejde finansieres af et årligt kontingent fastsat af generalforsamlingen, tilskud til foreningen samt
renteafkast. Bestyrelsen skal på den ordinære generalforsamling fremsætte forslag om kontingent medlemskategorierne.
For deltagelse i faglige udvalg, der måtte blive nedsat af Bestyrelsen, kan opkræves særskilt betaling der rimeligvis står
mål med kostprisen for det/de pågældende arrangementer.

Stk. 2.

Efter fastsættelsen opkræves kontingentet med en betalingsfrist på højst 2 måneder. Ved manglende betaling opkræves
et rykkergebyr fastsat af bestyrelsen, og der gives en ny frist på højst 4 uger. Overskrides sidstnævnte frist er
medlemskabet ophørt.

Stk 3.

Teknisk, faglig samarbejdspartner betaler årligt et grundbeløb. Størrelsen af grundbeløbet fastsættes årligt af
generalforsamlingen og skal fremgå af referatet. Stk. 4.

Driften af foreningen skal sikre positiv likviditet.

Stk. 5.


Bestyrelsen kan beslutte, at der kan modtages donationer og midler fra sponsorer eller lignende i forbindelse med
arrangementer, projekter og lignende, der har foreningens almene interesse.

 
§ 5: Foreningens organer

Foreningens organer er generalforsamlingen og bestyrelsen.

 
§ 6: Generalforsamlingen

Stk. 1.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 30 dages skriftlig varsel til hvert enkelt medlem.

Indkaldelsen skal som minimum indeholde oplysninger om tid og sted for generalforsamlingen.

Stk. 2.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned, hvor dagsordenen mindst skal omfatte
følgende punkter:

. Velkomst ved bestyrelsens formand
. Valg af stemmetællere
. Valg af dirigent
. Bestyrelsens beretning
. Fremlæggelse af revideret årsrapport for det forudgående år
. Endelig aktivitetsplan og budget for indeværende år
. Foreløbig aktivitetsplan og budget for næste år
. Endeligt kontingent for indeværende år
. Foreløbig fastsættelse af kontingent for næste år
. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter herfor
. Valg af revisor
. Indkomne forslag
. Eventuelt


Stk. 3.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt til bestyrelsen senest 20 dage før
den ordinære generalforsamling afholdes. Bestyrelsen skal videresende indkomne forslag til medlemmerne senest 8
dage før en generalforsamlings afholdelse.

Stk. 4.

Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes efter beslutning af bestyrelsen, eller når mindst 20 pct. af stemmerne
repræsenteret på seneste generalforsamling fremsætter begæring herom med angivelse af det emne, der ønskes
behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

Ekstraordinære generalforsamlinger besluttet af bestyrelsen skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinære
generalforsamlinger på begæring af medlemmer skal afholdes senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget
begæringen.


 § 7: Afstemningsregler for generalforsamlinger

Stk. 1.

Ved afstemninger på generalforsamlingen har hvert medlem én stemme.

Stk. 2.

Personvalg er skriftlige og finder sted på basis af skriftlige forslag. Foreslåede kandidater skal have accepteret valg.
Andre beslutninger skal træffes skriftligt, hvis et stemmeberettiget medlem forlanger det.

Stk. 3.

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt fremmødte.

Stk. 4.

Eksklusion, vedtægtsændringer og foreningens opløsning vedtages med 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer.

Stk. 5.

Hvert medlem kan repræsentere højest et andet medlem ved fremlæggelse af skriftlig fuldmagt.

 
§ 8: Bestyrelsen

Stk. 1.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Foreningen tilstræber, at bestyrelsen til enhver tid er sammensat af repræsentanter
for både offentlige og private virksomheder.

Stk. 2.

Der vælges to suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne.

Stk. 3.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er på valg hvert år.

Stk. 4.

Bestyrelsen konstituerer hvert år sig selv med formand, næstformand og repræsentation i udvalg m.m. umiddelbart efter
den ordinære generalforsamling.

Hvis formanden udtræder af bestyrelsen skal den nykonstitueres på første bestyrelsesmøde efter udtrædelsen.

Stk. 5.

Bestyrelsens møder indkaldes af formanden så ofte han finder det fornødent, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker
det. Dog afholdes mindst 4 møder om året. Indkaldelsen sker med mindst 14 dages varsel.


Stk. 6.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er mødt. Bestyrelsesmedlemmer kan anmode suppleanterne
om at repræsentere sig ved bestyrelsesmøder.

Stk. 7.

I bestyrelsen har hvert medlem eller dennes suppleant én stemme.

Stk. 8.

Beslutninger træffes simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte, i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme
udslagsgivende.

Stk. 9.

Beslutning om eksklusion af et medlem kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

Stk. 10.

Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden for sit virke.

Stk. 11.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen og kan med de af vedtægterne følgende begrænsninger træffe
beslutning inden for foreningens formål, herunder om medlemskab af andre organisationer. Bestyrelsen drager omsorg
for betryggende varetagelse af foreningens økonomi.

 
§ 9: Sekretariat

Bestyrelsen træffer beslutning om varetagelse af foreningens sekretariatsfunktion.

 
§ 10: Årsrapport

Stk. 1.

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2.

Årsrapporten skal aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik og skal give et retvisende billede af
driftsresultatet samt foreningens aktiver og passiver.

§ 11: Revision


Foreningens årsrapport revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.

 
§ 12: Hæftelse


Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Der kan alene rejses krav mod foreningens formue.

 
§ 13: Tegningsret

Foreningen tegnes af formand og næstformand i forening. Disse kan meddele prokura.

 
§ 14: Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan gennemføres på en generalforsamling med dette som punkt på dagsordenen.

Fristen for fremsættelse af forslag om vedtægtsændring fremgår af § 6, stk. 3.

 
§ 15: Foreningens opløsning

Stk. 1

Opløsning af foreningen kan besluttes på en generalforsamling med dette som punkt på dagsordenen.

Fristen for fremsættelse af forslag om foreningens opløsning fremgår af § 6, stk. 3.

Stk. 2

Ved beslutning om opløsning træffes der samtidig beslutning om anvendelse af foreningens formue.

 
§ 16: Eventuel tvist

Enhver tvist mellem medlemmer og Genanvend Biomasse om fortolkningen af disse vedtægter skal løses efter dansk
ret. I det omfang parterne ikke selv kan nå frem til en løsning på tvisten, kan den indbringes for de danske domstole.